Strona wykorzystuje pliki COOKIES. Więcej informacji: zapoznaj się z polityką prywatności
Chwilowo korzystanie z serwisu i zakup zdjęć nie są możliwe. W przypadku pytań prosimy o kontakt photoclusive@photoclusie.com
photostock, photo, stock, photoclusive, bank, fotografii, zdjęcia, royalty, free, zdjęcie, fotografia, kupno, sprzedaż, kup, sprzedaj, clusive, exclusive
Login:     Hasło: 
Zapomniałeś hasła?
  
 


Słowa kluczowe lub ID:
Kategoria:

Orientacja:
Rozmiar:

Zdjęć: 0
Suma:
Netto:
0.00 PLN
0.00 PLN
Umowa nabywcy


Użytkowanie serwisu Photoclusive jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy firmą Armacom Arkadiusz Czapiewski (zwaną dalej „Operatorem serwisu”) a podmiotem nabywającym licencję na wykorzystanie przedmiotu licencji (zwanym dalej „Użytkownikiem”). Przedmiotem licencji jest zdjęcie lub zbiór zdjęć, udostępnianych w postaci elektronicznej. Wykorzystywanie zdjęć z zasobów serwisu Photoclusive bez zgody na warunki niniejszej umowy stanowi pogwałcenie prawa autorskiego.
Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego regulaminu każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania serwisu.

I. Postanowienia ogólne

1. Użytkownikiem serwisu Photoclusive może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
2. Korzystając z serwisu Photoclusive Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, a w przypadku rejestracji także do należytego przechowywania nazwy użytkownika i hasła potrzebnych do zalogowania się na konto serwisu Photoclusive oraz nieudostępniania tych informacji osobom trzecim.
3. Fotografie prezentowane w serwisie Photoclusive, będące przedmiotem licencji, są utworami w rozumieniu prawa autorskiego .
4. Prawa autorskie osobiste przysługują autorom utworów fotograficznych.
5. Operator serwisu oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z fotografii, stanowiących przedmiot licencji.
6. Użytkownik nabywa licencję na korzystanie z przedmiotu licencji w momencie uiszczenia opłaty licencyjnej.
7. Licencja jest nieograniczona w czasie i terytorium wykorzystania.
8. Zdjęcia będące przedmiotem licencji pozostają wyłączną własnością Operatora serwisu lub autorów utworów fotograficznych.
9. Użytkownik nie może odsprzedać, odstąpić lub w jakiejkolwiek innej formie przekazać praw do zdjęć osobom trzecim.
10. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie należycie przechowywał zakupione przedmioty licencji w sposób uniemożliwiający ich pobranie i wykorzystanie przez osoby trzecie.
11. Operator serwisu uprawnia Użytkownika do korzystania ze zdjęć w sposób i w zakresie określonym w umowie licencyjnej.
12. Operator serwisu nie daje gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, znaków firmowych itp. lub praw do własności intelektualnej przedmiotów na zdjęciach. Obowiązek uzyskania zezwoleń do wykorzystania obiektów na zdjęciu spoczywa na Użytkowniku.
13. Ceny w serwisie Photoclusive podawane są w kwotach netto. Do cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

II. Warunki korzystania z przedmiotu licencji

1. W ramach licencji standardowej operator serwisu zezwala Użytkownikowi na:
a. wykorzystanie fotografii jako elementu we własnych projektach służących reklamie i promocji, z wyłączeniem reklam w miejscach publicznych większych niż 3m x 2m oraz reklam TV.
b. wykorzystanie fotografii jako elementu stron internetowych i systemów elektronicznego przekazu.
c. wykorzystanie fotografii w dowolnych produktach oraz publikacjach elektronicznych oraz tradycyjnych (drukowanych) do 250.000 egzemplarzy, gdzie zdjęcie nie jest głównym produktem (jak to jest w kalendarzach, pocztówkach itp.).
d. wykorzystanie fotografii w zastosowaniach prywatnych, niekomercyjnych, testowych.
2. W ramach licencji rozszerzonej Operator serwisu zezwala Użytkownikowi na wykorzystanie zdjęcia w dowolnych projektach, bez limitu rozmiaru oraz liczby egzemplarzy.
3. Zabronione jest wykorzystywanie utworów fotograficznych do tworzenia treści, które są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają dobre imię osób trzecich lub osób, których wizerunek przedstawiony jest na zdjęciach, a w szczególności treści o charakterze pornograficznym, obscenicznym, zniesławiającym, powszechnie uznanym za obraźliwe, naruszającym powszechnie przyjęte normy.
4. Prawa do utworów fotograficznych nabywa Użytkownik wyłącznie dla siebie, dla swojej firmy lub klientów. W przypadku zakupu przedmiotu licencji przez Użytkownika w imieniu pracodawcy, pracodawca Użytkownika również podlega ustaleniom niniejszej umowy oraz udzielonym licencjom. W przypadku ustania stosunku pracy, powyższe ustalenia obowiązują wyłącznie pracodawcę, natomiast Użytkownik nie może przenieść praw do zdjęć do innej firmy (w tym własnej).
5. Użytkownik zwalnia właścicieli, pracowników, przedstawicieli i kontrahentów serwisu Photoclusive z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i wydatków związanych z roszczeniami osób lub firm trzecich wynikających z naruszenia postanowień niniejszej umowy.

III. Rozpowszechnianie wizerunku osób:

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem niektórych zdjęć jest wizerunek osoby, który niezależnie od ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego, stanowi jedno z dóbr osobistych chronionych przepisami prawa cywilnego.
2. Niedozwolone jest wykorzystanie przedmiotu licencji, w sposób, który może naruszyć dobra osobiste osób na nich przedstawionych, w szczególności poprzez przedstawianie ich w negatywnym świetle, zniekształcenie wizerunku lub wkomponowanie w inny obraz, który może naruszać normy określone w pkt. II.2 niniejszej umowy.

IV. Potwierdzenie zakupu licencji

1. Potwierdzeniem zakupu licencji jest faktura VAT.
2. Użytkownik upoważnia Operatora serwisu Photoclusive do wystawienia faktury VAT bez podpisu wystawcy.
3. Faktura VAT zostanie wysłana do Użytkownika pocztą elektroniczną na podany adres e-mail w ciągu 7 dni od dnia zakupu.
4. Na życzenie Użytkownika faktura może zostać wysłana pocztą, a usługa ta jest płatna - 5,00 zł netto (6,15 zł brutto). Aby otrzymać fakturę, należy skontaktować się z obsługą serwisu (kontakt).
5. Suma brutto wystawianych faktur VAT może różnić się o kilka groszy od wartości brutto na fakturach zaliczkowych z powodu zaokrągleń wartości podatku VAT.

V. Pobieranie zdjęć

1. W przypadku zakupu zdjęć przez Użytkownika niezarejestrowanego, w momencie odnotowania płatności wysyłana jest wiadomość e-mail wraz z linkiem do pobrania plików. Link do zdjęć ważny jest przez 7 dni - po tym czasie stanie się nieaktywny. Jeżeli zdjęcie nie zostanie pobrane w ciągu tego czasu, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Operatorem serwisu Photoclusive w celu wygenerowania nowego linku.
2. W przypadku zakupu zdjęć przez Użytkownika zarejestrowanego (posiadającego konto w serwisie Photoclusive), w momencie odnotowania płatności zdjęcie zostanie udostępnione na koncie Użytkownika i może zostać pobrane w ciągu jednego roku od momentu zakupu.

VI. Gwarancja

1. Operator serwisu Photoclusive dokłada wszelkich starań, aby przedmiot licencji był jak najlepszej jakości, niemniej ze względu na sposób przyjmowania zdjęć do sprzedaży, Photoclusive nie daje gwarancji, że zdjęcia oferowane w serwisie nie zawierają błędów.
2. Jeżeli pobrane zdjęcie jest uszkodzone, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie obsługę serwisu. W uzasadnionych przypadkach Operator serwisu Photoclusive prześle w miarę możliwości zdjęcie wolne od wad.
3. Operator serwisu Photoclusive nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia zakupionych licencji.

VII. Rozwiązanie umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania i może zostać rozwiązana przez obie strony bez podawania przyczyny.
2. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez pisemne przesłanie woli zerwania umowy (e-mailem bądź listownie na adres siedziby Operatora serwisu).
3. Operator serwisu Photoclusive może rozwiązać umowę poprzez pisemne poinformowanie o tym fakcie Użytkownika (e-mailem bądź listownie na adres kontaktowy podany w trakcie dokonywania transakcji zakupu).
4. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik powinien w trybie natychmiastowym zaprzestać użytkowania przedmiotu licencji. oraz obowiązany jest do zniszczenia i usunięcia z pamięci komputera plików fotograficznych będących przedmiotem licencji.
5. Operator serwisu Photoclusive nie zwraca kosztów za pobrane i zakupione licencje do zdjęć. Nie jest również możliwa zamiana zakupionej licencji do wybranego zdjęcia na jakiekolwiek inne zdjęcie dostępne do sprzedaży.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Operator serwisu Photoclusive zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków niniejszej umowy bez podania przyczyny. Wszelkie modyfikacje będą obowiązywały od chwili opublikowania ich w serwisie.
2. W sprawach nieuregulowanych umową licencyjną mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z niniejszej licencji jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Operatora serwisu.
4. Użytkownik jest zawsze zobowiązany do zapoznania się z aktualną wersją umowy.